Nově je v části sedmé o mezinárodních orgánech a organizacích zpracována podkapitola o Evropské unii, která odráží změny po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy o Evropské unii. Rovněž v jiných částech učebnice bylo na tento nový vývoj v Evropské unii reagováno. Změny byly provedeny i v části deváté o odzbrojení, kam byly zařazeny nově uzavřené smlouvy o kazetové munici a Nový START. Dále je učebnice doplněna v řadě dalších míst, kde zaznamenává události v posledních pěti letech. Například se jedná o události v Libyii v podkapitole o Radě bezpečnosti OSN v části sedmé učebnice. Dále je učebnice doplněna v řadě dalších míst, kdy reaguje na události v posledních pěti letech. Aktualizován je též seznam literatury v úvodu každé části učebnice.